Międzynarodowe projekty eTwinning w języku angielskim

W naszej szkole już rozpoczęło działalność kółko dla wszystkich chętnych uczniów z klas 2 i 3, którego celem jest uczestnictwo w międzynarodowych projektach w języku angielskim. 

Na początku września 2016 r. uczniowie rozpoczęli prace nad projektem "The Freedom Puzzle". Jest to projekt z Grecji, w którym współpracują także Słowenia, Turcja, Rumunia, Polska, Chorwacja, Bułgaria, Malta, Francja i Litwa. 

 The Freedom Puzzle     Puzzle wolności

This project will allow children to communicate how they view Freedom through their eyes. They will express their understanding of this notion according to the background they have from their everyday life, their experiences, what they read, heard or been taught about. Children will express their opinion and feelings about freedom in any form they wish; either by a small sentence, a painting, a collage, a craft, a video or anything else they can think of.


Projekt ten pozwoli dzieciom przekazać, jak postrzegają wolność ich oczami. Będą one wyrażać swoje rozumienie tego pojęcia w zależności od tła które mają z ich życia codziennego, ich doświadczeń, co czytają, co usłyszą lub czego ich nauczono na ten temat. Dzieci mogą wyrazić swoją opinię i odczucia na temat wolności w jakiejkolwiek formie sobie życzą; albo przez krótkie zdania, malarstwo, kolaż, w rzemiośle, wideo lub cokolwiek innego mogą wymyślić.

       Aims:

Students to discover their common characteristics and feel that they are not alone. -To express their thoughts and concerns through their art works and writing. - To interact  grace to their creations. - To develop the abilities of cooperation, acceptance, diversity and equality of people. - To develop skills having to do with the use of different kind of materials and techniques (painting, collage, crafts, mixed technique etc.)

 

- Uczniowie odkrywają ich wspólne cechy i czują , że nie są sami . - Aby wyrazić swoje myśli i obawy poprzez swoje dzieła sztuki i na piśmie. - Interakcja swoich tworów . - Rozwijanie umiejętności współpracy, akceptacji, różnorodności i równości ludzi. - Rozwijanie umiejętności mających do czynienia z wykorzystaniem różnego rodzaju materiałów i technik (malarstwo, collage, rzemiosła, technika mieszana etc.)

 

       Work process:

Students will discuss about freedom and they will create paintings or collages, crafts, writings, videos or whatever they can think of that expresses their thoughts and feelings about Freedom. They can either work individually or as a team. All partner schools will upload and share their works on the project's Twinspace. Moreover, they will also send their works (or at least part of them) by traditional mail to the 13th Primary School of Kozani for Eleni Dinopoulou (art teacher, painter and founder of the project) so as to put the pieces of the Freedom puzzle together and create a common artwork as a final result. All art works will be uploaded on Twinspace. From September till the end of October the project will be completed.

 

Uczniowie będą dyskutować o wolności i będą tworzyć obrazy 
i kolaże, rzemiosła, pisma, filmy lub cokolwiek mogą wymyślić,
które wyrażą ich myśli i uczucia o wolności.
Mogą oni pracować zarówno indywidualnie lub zespołowo.
Wszystkie szkoły partnerskie będą przesyłać i udostępniać
swoje prace na TwinSpace projektu. Ponadto, będą one również
przesyłać swoje prace (a przynajmniej część z nich)
pocztą tradycyjną do 13 Szkoły Podstawowej Kozani
dla Eleni Dinopoulou (nauczyciel sztuki , malarz i założyciel projektu)


, tak aby umieścić kawałki układanki Freedom razem i stworzyć
wspólną kompozycję jako wynik końcowy. Wszystkie dzieła sztuki
zostaną przesłane na TwinSpace. Od września do końca
października projekt zostanie zakończony.

 

       Expected results:

The pieces of the Freedom puzzle will come together in a common art work which will be presented in a public Twinspace.


Kawałki układanki Freedom spotkają się we wspólnej pracy artystycznej, która zostanie przedstawiona w publicznej TwinSpace. 

 

 Koordynatorem projektów jest pani mgr Halina Głogowska - Urbańczyk.