Drugi projekt eTwinning

Dzieci z klas 2 i 3 przystąpiły już do realizacji drugiego projektu w ramach programu eTwinning. Jest to projekt "Let`s play" czyli "Bawmy się." Tym razem szkołami partnerskimi są placówki z Mołdawii, Włoch, Polski, Rumunii, Portugalii, Turcji, Ukrainy oraz Gruzji. Poniżej przedstawiamy krótko cele i opis projektu.

 

 Let`s play              Bawmy się!

Traditional children games and toys are part of intangible heritage and a symbol of the cultural diversity of our societies. They are also an efficient mean to convey values of solidarity, diversity, inclusiveness and cultural awareness. Moreover, traditional children games and toys reflect on different cultural expressions, and create a bridge between cultures for a better mutual comprehension. Toys have historical and cultural value and are important witnesses to our recent history. Toys discovered and produced by children help to facilitate the development of their manual dexterity, aid in their education. We offer education through play: more you play, more you learn. In the project we will: learn, cooperate, discover, play, sing, move, relax, talk together, to do things with his own hands.

Tradycyjne gry dla dzieci i zabawki są częścią dziedzictwa niematerialnego i symbolem różnorodności kulturowej naszych społeczeństw. Są one również skutecznym środkiem do przekazywania wartości solidarności, różnorodności, otwartości i świadomości kulturowej. Ponadto, tradycyjne gry i zabawki dla dzieci odzwierciedlają różne aspekty życia kulturowego oraz tworzą pomost między kulturami dla lepszego wzajemnego zrozumienia. Zabawki mają wartość historyczną i kulturową i są ważnymi świadkami naszej historii najnowszej. Zabawki odkryte i produkowane przez dzieci przyczynią się do ułatwienia rozwoju ich zdolności manualnych, pomocy w ich edukacji. Proponujemy naukę poprzez zabawę: więcej grasz, więcej się nauczysz. W ramach projektu będziemy: uczyć się, współpracować, odkrywać , grać, śpiewać, ruszać się, relaksować, rozmawiać ze sobą, robić rzeczy własnymi rękami.

 

       Aims:

We aim to; • greater personal confidence and self-esteem, • stronger peer relationships, • promoting social skills, • encouraging imaginative play, • greater family attachment and more frequent interactions with parents, • sharing, cooperating, • develop imagination • inspiring to seek their own ideas and games • implementation of the cultural leisure activities • completion and deepening of the news school • development of cognitive curiosity • motivating pupils to different activities • stimulate the creativity of pupils • discovering and developing artistic skills of pupils.

 

Cele: • rozwijanie wyobraźni • inspirowanie do szukania własnych pomysłów gier i zabaw • wdrażanie do kulturalnego spędzania wolnego czasu, • uzupełnianie i pogłębianie wiadomości szkolnych • kształtowanie ciekawości poznawczej • motywowanie uczniów do różnych aktywności • pobudzanie kreatywności uczniów • odkrywanie i rozwijanie umiejętności artystycznych uczniów.

 

       Work process:

This is a short project. The first stage of the project is to find partners to work together, then each project participant will present their school, city, country, in order to know better partners. Together we determine activity of various activities. This partnership aims to build links between partners indirectly through presentations, videos, contests, games area. Activities are organized locally on a schedule established by the participating schools. The final products obtained and the results will be disseminated on the e-Twinning Portal dedicated sections.

 

Jest to krótki projekt. Pierwszy etap projektu ma na celu znalezienie partnerów do współpracy, następnie każdy uczestnik projektu zaprezentuje swoją szkołę, miasto, kraj, w celu poznania lepiej partnerów. Wspólnie ustalimy różne aktywności działania.

 

       Expected results:

We want to accumulate a lot of material on the TwinSpace. We use this to various ICT tools. Pupils will be able to know them. We will establish cooperation with new partner schools. Pupils will be having great time and learn. I hope that cooperation will be well and pupils from the project will be satisfied.

Na platformie TwinSpace zgromadzimy wiele materiałów. Wykorzystamy do tego różne narzędzia ICT. Uczniowie będą się mogli z nimi zapoznać. Nawiążemy współpracę z nowymi szkołami partnerskimi. Dzieci będą się świetnie bawić i uczyć. Mam nadzieję, że współpraca będzie się układała dobrze i uczniowie z realizacji projektu będą zadowoleni.

 Opracowanie: mgr Halina Głogowska - Urbańczyk