OFERTA EDUKACYJNA DLA DZIECI SZEŚCIOLETNICH

PROGRAM NAUCZANIA W KLASIE PIERWSZEJ


DOSTOSOWANY JEST DO POZIOMU DZIECI SZEŚCIOLETNICH!

ZAPRASZAMY SZEŚCIOLATKA DO SZKOŁY

DZIECIOM SZEŚCIOLETNIM W RAMACH EDUKACJI I WYCHOWANIA ZAPEWNIAMY:

 • zajęcia prowadzone w systemie jednozmianowym w przestrzennych salach lekcyjnych dostosowanych do potrzeb młodszych dzieci (podzielonych na część edukacyjną i rekreacyjną z kącikami tematycznymi, odpowiednim wyposażeniem w pomoce dydaktyczne, szafki na podręczniki i przybory szkolne, zajęcia ruchowe w sali gimnastycznej),

 • zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi głównie w formie zabawowej z wykorzystaniem podręczników dostosowanych do możliwości dziecka,

 • różne formy wspomagania rozwoju dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości,

 • uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych z wykorzystaniem technik multimedialnych w pracowni komputerowej i w bibliotece szkolnej,

 • organizowanie ciekawych form zajęć dodatkowych,

 • korzystanie z księgozbioru biblioteki szkolnej z dostępem do kącika czytelniczego,

 • udział w konkursach i imprezach szkolnych, organizowanie wystaw prac plastycznych dzieci,

 • udział w zajęciach pozalekcyjnych rozwijających talenty muzyczne i plastyczne prowadzonych przez specjalistę z Młodzieżowego Domu Kultury oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji,

 • możliwość korzystania z ciepłych posiłków,

 • udział w programach promujących zdrowy tryb odżywiania - "Owoce w szkole",  "Szklanka mleka",

 • zajęcia ruchowe w sali wyposażonej w ramach programu "Radosna Szkoła",

 • opiekę w czasie zajęć w świetlicy szkolnej,

 • objęcie uczniów opieką pedagogiczno - psychologiczną.