WYPRAWKA SZKOLNA

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół i placówek Gminy Oświęcim.

Na podstawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” dofinansowanie zakupu podręczników przysługuje następującym uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2013/2014 naukę:

 1. Uczniom klas I szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż 539 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o świadczeniach rodzinnych art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 182);

2. Uczniom klas II-III i V szkoły podstawowej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 456 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o pomocy społecznej art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 204 r. (Dz.U. Dz 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z pózn. zm.);

3. Uczniom szkół podstawowych, gimnazjów:
1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
4) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
5) z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

W przypadku uczniów, o których mowa w:

- ust. 3 pkt. 4, dofinansowanie obejmuje również zakup książek pomocniczych oraz materiałów dydaktycznych,
- ust. 3 pkt. 3, 4, 5 – uczniowie powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną,

4. Uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego tj. 456 zł netto na osobę w rodzinie ucznia klas II, III i V, oraz kwoty 539 zł netto na osobę w rodzinie ucznia klasy I Szkoły Podstawowej w przypadkach określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (pochodzących z rodzin, wymagających wsparcia ze względu m.in. na ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, długotrwałą lub ciężką chorobę, przemoc w rodzinie, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm lub narkomanię, zdarzenie losowe) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.

 Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2013 będzie wynosić:

1)    dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej;
2)    dla uczniów klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;
3)    dla uczniów:
a )     niepełnosprawnych: klas I - III szkoły podstawowej oraz klas I - III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
b )     z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum
-      niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
4) dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
    do kwoty 225 zł
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
dla uczniów:
1)    niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących): klas I-III szkoły podstawowej oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej
I stopnia,
2)    z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum
-         korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, książek pomocniczych lub materiałów dydaktycznych, koszt ich nie może być wyższy niż 25% kwoty 770 zł
 do kwoty 770 zł
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1)    dla uczniów klasy V szkoły podstawowej;
2)    dla uczniów klasy V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz klasy II ogólnokształcącej szkoły baletowej,
3)    dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej
I stopnia oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
do kwoty 325 zł
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 40% kwoty 770 zł
do kwoty 770 zł
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
do kwoty 350 zł
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zasady udzielania pomocy:

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników realizowana będzie na wniosek rodziców ucznia, (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Wnioski na wyprawkę szkolną 2013 należy złożyć w szkole, do której uczęszcza uczeń (na formularzu obowiązującym w szkole).
 
Wójt Gminy Oświęcim ustali termin składania wniosków. (termin zostanie ustalony po wejściu w życie Rozporządzenia MEN w w/w sprawie )

Do wniosku należy dołączyć:

- Zaświadczenie o wysokości dochodów; w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - oświadczenie o wysokości dochodów;

- W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego;

- W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły podstawowej, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego – można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

- W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia z niepełnosprawnością do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną;

- W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, pochodzącego z rodziny, w której dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe zapisane w ustawie o pomocy społecznej, do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie.

Załączone zaświadczenia obejmować powinny dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu, z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

WZÓR DEKLARACJI

Jednocześnie informujemy, że projekt programu „Wyprawka szkolna” na 2013 r. dostępny jest na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: