Propozycje konkursów dla SZÓSTOKASISTÓW

 Zachęcamy do zapoznania się z propozycją najnowszych konkursów:

KONKURS 1. III EDYCJA KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA KLASY VI

ETAP I – SZKOLNY
Test zostanie przesłany do każdej zgłoszonej szkoły podstawowej pocztą elektroniczną (e-mail) 24.04.2014 r. (czwartek) około godziny 8:00. W każdej szkole konkurs przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora szkoły podstawowej. Czas trwania etapu szkolnego wynosi 45 minut i powinien zostać przeprowadzony do godziny 14:00. Test składa się z 20 pytań zamkniętych. Uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatorów i innych pomocy naukowych przy rozwiązywaniu zadań. Zadaniem Komisji jest dopilnowanie, aby uczniowie pracowali samodzielnie. Komisja sprawdza i ocenia prace uczniów według nadesłanego po godzinie 14:00 klucza odpowiedzi. Szkolna Komisja sporządza protokół (wg załącznika) i do 28.06.2014 r. przesyła go do Gimnazjum Gminnego nr 1 im. mjr. Piotra Szewczyka w Rajsku, na adres barbara.stanczyk@oriflame.biz z dopiskiem: „Z MATEMATYKĄ ZA PAN BRAT”. Lista uczestników zakwalifikowanych do finału zostanie przesłana pocztą elektroniczną 30.04.2014 r.

ETAP II – FINAŁ
06.05.2014 r. (wtorek) o godzinie 8:00 w Gimnazjum Gminnym nr 1 w Rajsku uczniowie wytypowani przez Komisję Konkursową i zatwierdzeni przez organizatorów będą brać udział w finale trwającym 60 minut. Zwycięzcą zostanie uczeń, który uzyska największą ilość punktów. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
Nagrody i dyplomy zostaną wręczone uczestnikom 07.05.2014 r. podczas Dnia Otwartego Szkoły, na który zapraszamy wszystkich uczestników oraz ich opiekunów.
Szkolna Komisja Konkursowa może uzyskać dodatkowe informacje u koordynatora Pani Barbary Stańczyk.

KONKURS 2. PRYMUSY Z VI KLASY

REGULAMIN KONKURSU MIĘDZYPRZEDMIOTOWEGO dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych „Prymusy z szóstej klasy” o puchar dyrektora Gimnazjum „Szewczyka”
w roku szkolnym 2013/2014
§ 1
Organizatorzy konkursu
1. Konkurs „Prymusy z szóstej klasy” o puchar dyrektora Gimnazjum „Szewczyka” jest adresowany do wszystkich uczniów klas szóstych szkół podstawowych: w Babicach, Brzezince, Harmężach, Rajsku i Skidziniu.
2. Organizatorem przedsięwzięcia jest Gimnazjum Gminne nr 1 im. mjr. Piotra Szewczyka w Rajsku.
3. W skład konkursu wchodzą: konkurs matematyczny – „Z matematyką za pan brat” (trzecia edycja), konkurs polonistyczny – „Nie takie frazeologia i ortografia straszne…”, konkurs artystyczny – „Gimnazjalista z klasą” oraz konkurs sportowy – „Sprawny jak Szewczyk”.
4. Wszelkie informacje o przebiegu konkursu, a w szczególności regulaminy, będą przekazywane uczestnikom poprzez publikowanie ich na stronie internetowej szkoły www.ggrajsko.oswiecim-gmina.pl oraz poprzez wysyłanie wiadomości e-mail do szkół podstawowych.
§ 2
Zgłoszenie szkoły do konkursu
1. Zgłoszenia szkoły do konkursu dokonuje telefonicznie dyrektor szkoły podstawowej (tel. 33-843-11-42).
2. Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody dyrektora, nauczycieli i rodziców uczniów na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z przebiegiem konkursu.
3. Dyrektor szkoły podstawowej odpowiada za uzyskanie zgody rodziców uczniów biorących udział w konkursie na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu i zobowiązany jest do zebrania i przechowywania oświadczeń rodziców o treści:
„Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami,) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka: ......................................................................................, ucznia klasy …… Szkoły Podstawowej ........................................................................................ do celów związanych z jego udziałem w konkursie „Prymusy z szóstej klasy”, w roku szkolnym 2013/2014.
Data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna: ..........................................................
4. Uczeń, którego rodzice nie złożyli oświadczenia lub nie wyrazili zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu, nie może w nim uczestniczyć.
5. Administratorem zebranych danych osobowych jest Gimnazjum Gminne nr 1 im. mjr. Piotra Szewczyka w
Rajsku.
6. Przewodniczącym konkursu „Prymusy z szóstej klasy” o puchar dyrektora Gimnazjum „Szewczyka” jest dyrektor
szkoły – Wiktoria Czernicka – Białczyk, koordynatorem konkursu matematycznego jest mgr Barbara Stańczyk,
koordynatorem konkursu polonistycznego - mgr Marzena Wilk-Grabowska, koordynatorem konkursu
artystycznego - mgr Jarosław Cieciak, a koordynatorem konkursu sportowego - mgr Małgorzata Siuśta.
§ 3
Nagrody
1. Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastąpi 7 maja 2014 roku, podczas Dnia Otwartego Szkoły.
2. Nagrodzeni zostaną laureaci indywidualni każdej z czterech części konkursu oraz szkoła, której uczniowie
uzyskają największą liczbę punktów we wszystkich etapach konkursu.
3. O miejscu w klasyfikacji ogólnej decyduje łączna liczba punktów uzyskana we wszystkich częściach konkursu.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu
„Prymusy z szóstej klasy” o puchar dyrektora Gimnazjum „Szewczyka”
można uzyskać:
Gimnazjum Gminne nr 1
ul. Edukacyjna 11
32-600 Rajsko

KONKURS 3. ''SPRAWNY JAK SZEWCZYK ''

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU SPORTOWEGO ''SPRAWNY JAK SZEWCZYK ''

I. Cele i zadania

1.Zachęcenie do udziału w zorganizowanych imprezach sportowych. 2. Popularyzacja piłki nożnej i piłki ręcznej wśród dziewcząt i chłopców. 3.Wyłonienie najlepszej drużyny w rywalizacji łączonej.

II. Organizatorzy

1.Dyrektor Gimnazjum Gminnego Nr 1 w Rajsku. 2.Osoba odpowiedzialna – nauczyciel wf : Małgorzata Siuśta

III. Uczestnictwo

1. Uczestnikami imprezy sportowej mogą być tylko uczniowie klas VI. Wyjątek stanowi Szkoła Podstawowa w Harmężach, gdzie drużynę mogą reprezentować również uczniowie klasy piątej. 2. W ramach rozgrywek szkoła ma prawo wystawić 1 zespół chłopców i 1 zespół dziewcząt składający się max. z 6 osób. 3.W zawodach mają prawo uczestniczyć tylko osoby, które nie posiadają zwolnienia lekarskiego z wf i przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach. 4. Uczestników zawodów obowiązuje strój sportowy. 5. Opiekę nad uczestnikami zawodów sprawują nauczyciele wf lub wychowawcy.

IV. Sposób przeprowadzania zawodów

1. Zawody przeprowadzone będą zgodnie z przepisami obowiązującymi w danych dyscyplinach sportowych. 2. Drużyny rozegrają mecze w systemie '' każdy z każdym''. Do klasyfikacji końcowej brane będą wyniki poszczególnych spotkań. Za zwycięstwo zespół otrzymuje 3 punkty, za remis 1, porażka 0 pkt. O zwycięstwie decyduje kolejno: - ilość zdobytych punktów - wynik bezpośredniego meczu , różnica bramek - większa liczba zdobytych bramek - rzuty karne do '' złotej bramki ''V. Termin i miejsce zawodów1. Zawody odbędą się dnia 05.05.2014r. o godzinie 10.00 2. Miejsce zawodów : Hala sportowa gimnazjum w Rajsku.VI. Nagrody

1. Wyniki końcowe będą wliczane do ogólnej punktacji w rywalizacji szkół

O PUCHAR DYREKTORA GIMNAZJUM '' SZEWCZYKA ''.