WYPRAWKA SZKOLNA w roku szkolnym 2015/2014

Wyprawka Szkolna 2015/16

       Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w programie w 2015 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym  podręczników do kształcenia specjalnego, obejmie się:
1) uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej
     i klasy IV technikum
2) uczniów:
a)  słabowidzących,
b)  niesłyszących,
c)  słabosłyszących,
d)  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e)  z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
f)  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
g)  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
h)  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest  niepełnosprawność wymieniona powyżej
–  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b  ust. 3  ustawy  z  dnia  7  września 1991 roku  o  systemie  oświaty,   zwanej   dalej  „ustawą”, uczęszczających  w  roku szkolnym  2015/2016 do  klas  III, V i VI  szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży,  klasy II i III gimnazjum oraz  szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół   zawodowych,  liceów  ogólnokształcących  techników  lub  szkół  specjalnych przysposabiających  do  pracy  uczniów  z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym oraz dla  uczniów z  niepełnosprawnościami sprzężonymi.
        
W  przypadku  uczniów wymienionych w punkcie 1,  którzy  będą  ubiegać się o pomoc na podstawie  kryterium  dochodowego  w 2015 r. utrzymano  w  projekcie programu jednolite kryterium  dochodowe,  z  ustawy  o  świadczeniach rodzinnych.

Zatem w 2015 r. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosić będzie
do 574 zł na osobę w rodzinie.

Uczniowie  wymienieni w punkcie  2  mogą ubiegać się o pomoc
bez względu  na wysokość dochodu na osobę w rodzinie.

Szczegółowe   informacje o programie  „Wyprawka szkolna”  w roku  2015 udostępnione zostały na stronie internetowej MEN: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12271657#12271657

Jednocześnie  informuję, że  po otrzymaniu z Ministerstwa Edukacji Narodowej wzoru tabeli  dotyczącej  danych o  liczbie uczniów objętych  programem  oraz  środków  finansowanych niezbędnych  na realizację zadania, niezwłocznie podam szczegółową informację na stronie internetowej Kuratorium Oświaty.
 
 
Małopolski Kurator Oświaty
 
Aleksander Palczewski