Uwaga! Unieważnienie przetargu!

 

Brzezinka, 18.11.2010 r.

 

OGŁOSZENIE

 

     Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Pomnik Dzieci Więźniów Oświęcimia w Brzezince informuje, że postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Brzezince w ramach rządowego programu Radosna Szkoła zostało unieważnione na podstawie art.93 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, gdyż nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

                                                                           Dyrektor Szkoły

                                                                           mgr Agata Kowol

 

 

Tutaj - wszystkie dokumenty dotyczące przetargu

 

  Oświęcim - Brzezinka: utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Brzezince w ramach rządowego programu Radosna Szkoła.

 

Numer ogłoszenia: 354548 - 2010; data zamieszczenia: 03.11.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa w Brzezince , ul. Szkolna 19, 32-610 Oświęcim - Brzezinka, woj. małopolskie, tel. 0-33 8430559, faks 0-33 8430559.

·  Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp.brzezinka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Brzezince w ramach rządowego programu Radosna Szkoła..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje utworzenie szkolnego placu zabaw o łącznej powierzchni 296,88 m2 , uwzględniający unormowania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009r.(Dz. U. Nr 110 poz.915) w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia w zakresie:

1) roboty przygotowawcze - oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

2) roboty ziemne -niwelacje,

3) wykonanie podbudowy pod nawierzchnię placu zabaw,

4) wykonanie nawierzchni bezpiecznej w strefie zabaw i ćwiczeń ruchowych z płyt EPDM wys. bezpiecznego upadku 1,8 m- 61,25m2, i 1,6 m -dla powierzchni 120,61m2 - kolor pomarańczowy,

5) wykonanie nawierzchni bezpiecznej w strefie komunikacji z płyt EPDM wysokość bezpiecznego upadku do 1,6 m, kolor niebieski - 36,64m2

6) wykonanie nawierzchni trawiastej, rozścielenie ziemi, obsianie trawą - 63,13 m2

7) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej (dojście) 15,25m2

8)  ułożenie obrzeży betonowych oraz obrzeży gumowych na ławie betonowej,

9)  wyposażenie placu zabaw w urządzenia (lub ich zestawy) niezbędne do rekreacji ruchowej i ćwiczeń zręcznościowych dla dzieci młodszych w wieku szkolnym. Wszystkie urządzenia winny posiadać wszelkie certyfikaty bezpieczeństwa i deklaracje zgodności producenta:

- zestaw : 1 wieża ze zjeżdżalnią, rurka do zjeżdżania, huśtawka, siatka do wspinania się, ścianka do wspinaczki z uchwytami,

- huśtawka z dwoma siedziskami,

- wisząca belka do balansowania,

- most z talerzyków do balansowania,

- drążki do wspinaczki na wys. 1m, 1,25 m, 1,5 m

- tablica informacyjna z regulaminem określającym m.in. zasady i warunki korzystania ze szkolnego placu zabaw wraz z informacjami zgodnymi z wymogami rządowego programu Radosna Szkoła

Uwaga: przy każdym urządzeniu zabawowym powinny być umieszczone czytelne tablice informujące o możliwościach i sposobie wykorzystania danego urządzenia.

10)  Podane w dokumentacji technicznej projektowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub przedmiarach robót nazwy własne, handlowe znaki towarowe (materiałów i urządzeń) są przykładowe. Zamawiający dopuszcza użycie do wyceny i wbudowania materiały, urządzenia i technologie innych producentów w stosunku do przywołanych -równoważne- pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych, co najmniej takich jak wskazane w udostępnionych dokumentach technicznych- parametrów technicznych i fizycznych. Wszędzie gdzie w opisach występują nazwy materiałów można zastosować inne materiały o parametrach technicznych i fizycznych równoważnych do przedstawionych w dokumentacji przetargowej.

11)   Wykonanie innych robót i prac niezbędnych do należytego wykonania zamówienia w tym m. innymi:

- oznakowanie oraz zabezpieczenie przyjętego placu budowy,

- nadzory specjalistyczne zarządców sieci wynikające z uzgodnień,

- inwentaryzacja geodezyjna bieżąca (roboty zanikowe) oraz końcowa i powykonawcza,

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami w trakcie robót, ponoszenie kosztów składowania na wysypisku odpadów, materiałów nieużytecznych

Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia przedstawia: Projekt wykonawczy Przedmiar robot Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.

 II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 45.11.27.20-8, 37.53.52.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

 Okres w dniach: 25.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

 III.2) ZALICZKI

· Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

· III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o nie dotyczy

· III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o  Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej jednej roboty budowlanej wykonanej w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, tj. roboty budowlanej polegającej na wykonaniu placu zabaw o nawierzchni bezpiecznej o wartości min. 100.000,00 zł brutto, z podaniem ich wartości , daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że robota ta została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.

· III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o  nie dotyczy

· III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawca wykaże, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi w tym co najmniej 1 osobę z uprawnieniami kierownika budowy o specjalności konstrukcyjno-budowlanej z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

· III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

· III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

· wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

· wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

· oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

· III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

· oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

· aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

· wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

· III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzanie zmian postanowień umowy za zgodą zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez zamawiającego lub przez wykonawcę.

3. Zmiany umowy nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określony w SIWZ w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

4. Zmiany , o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć:

1) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych,

2) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,

3) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych, pod warunkiem, że nie wpływają na wysokość wynagrodzenia umownego.

5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 4, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: 1) opis propozycji zmiany, 2) uzasadnienie zmiany,

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5 należy złożyć niezwłocznie nie później jednak niż w terminie dwóch dni od dnia zaistnienia zdarzenia uzasadniającego konieczność zmiany umowy.

7. Zmiany, o których mowa w ust. 4 mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności:

1) obniżenie kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu,

2) poprawa wartości lub podniesienie sprawności ukończonych robót budowlanych,

3) zmiana obowiązujących przepisów,

4) podniesienie wydajności urządzeń,

5) podniesienie bezpieczeństwa wykonywanych robót,

6) usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu,

8. W przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych lub powodzi albo z przyczyn technologicznych powodujących całkowite przerwanie prac, co zostanie potwierdzone przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy, termin realizacji zadania zostanie przedłużony o taką ilość dni roboczych na jaką roboty stanowiące przedmiot zamówienia zostały przerwane.

9. Wynagrodzenie umowne może zostać zmienione (podwyższone lub obniżone) tylko w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT.

 IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp.brzezinka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Szkoła Podstawowa w Brzezince ul. Szkolna 19, 32-610 Oświęcim

oraz

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli Gminnych w Oświęcimiu z/s w Brzezince ul. Sportowa 9, 32-600 Oświęcim.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

18.11.2010 godzina 09:00, miejsce: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli Gminnych w Oświęcimiu z/s w Brzezince ul. Sportowa 9, 32-600 Oświęcim, pok nr 10.

IV.4.5) Termin związania ofertą:

 okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie